Nihat Çine1, Fatih Yiğit2, Ergin Arslanoğlu1, Hakan Ceyran1

1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Norwood prosedürü; şant.

Özet

Giriş: Bu çalışmada, Norwood sonrası 3.5 mm modifiye BTS ile 5 mm sağ ventrikül/ pulmoner arter (Sano modifikasyonu) şant modellerinin klinik sonuçlar üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2011-2020 yılları arasında hastanemizde ameliyat edilen 54 hasta dahil edilmiştir. Bu çalışma, geriye dönük, gözlemsel ve tek merkezli bir olgu serisidir.

Bulgular: Şant tipinin mortaliteye etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve SANO tipi şant kullanan hastalarda ölüm oranı daha düşüktür (p< 0.05). VISC skorunun erken mortaliteye etkisi anlamlı bulunmuştur ve VISC skoru eksituslu grupta daha yüksektir (p< 0.05).

Sonuç: Sano şant Norwood’da daha çok tercih edilmiş gibi görünse de cerrahın deneyimi ve merkezin deneyimi hipoplastik sol kalp sendromunda sonuçlarda farklılaşmaya yol açmış olabilir. Bununla birlikte, çalışmaların iki şant tipi arasındaki uzun vadeli sonuçları değerlendirmesi klinik olarak önemli olacaktır.