Erdem Türkyilmaz2, Taylan Akgün5, Mehmet Mustafa Can3, İbrahi̇m Hali̇l Tanboğa4, Can Yücel Karabay6, Ci̇hangi̇r Kaymaz1

1Kartal Koşuyolu Yüksek İhti̇sas Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Cardi̇ology, İstanbul, Turkey
2Uşak Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Cardi̇ology, Uşak, Turkey
3Haseki̇ Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Cardi̇ology, İstanbul, Turkey
4Ni̇şantaşi Üni̇versi̇tesi̇ Ve Hi̇sar İnterconti̇nental Hastanesi̇, Cardi̇ology, İstanbul, Turkey
5Başakşehi̇r Çam Ve Sakura Hastanesi̇, Cardi̇ology, İstanbul, Turkey
6Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇ Dr. Si̇yami̇ Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇, Cardi̇ology, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: asenkroni̇, kalp pi̇li̇, doku doppler

Özet

Amaç: Sağ ventrikül apeksinden yapılan pacingin sol ventrikül fonksiyonları üzerine olan olumsuz etkisi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada en düşük ve en yüksek kalp hızlarında sistolik ve diyastolik asenkroni parametrelerinde meydana gelen dinamik değişiklikleri değerlendirmeyi hedefledik.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 23 kalıcı kalp pili hastası dahil edildi. Doku Doppler ve 2 boyutlu görüntüleme ile artan kalp hızlarında asenkroni paramatrelerinde ve volumetrik parametrelerde meydana gelen dinamik değişiklikleri değerlendirdik.

Bulgular: Bazal kalp hızlarında Sistolik Asenkroni(SA) sıklığı TsSd ve SLD ile sırasıyla %61 ve%56 idi. TeSD ile Diastolic Asenkroni(DA) sıklığı %44 bulundu. EF ile asenkroni parametreleri arasında ilişki bulunmadı. Pacemaker yaşı ile SA arasında korelasyon tespit edildi.
TsSD ve SLD ölçümleri tüm çalışma grubunda bazal ve kalp hızlarında benzerdi ancak değişimlerde hem yön hem de miktar bakımından belirgin farklılıklar mevcuttu. TsSD ve SLD ölçümleri arsında bazal ve pik kalp hızlarında sırasıyla 0.99 ve o.83 oranında korelasyon tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda kalp pili hastalarında EF'dan bağımsız olarak SA ve DA oldukça sık görüldü. Farklı kalp hızlarında asenkroni parametrelerinde meydana gelen dinamik değişiklikler bireysel farklılıklar göstermekteydi. Kalıcı kalp pili hastalarının rutin değerlendirmesi EF yanında asenkroni parametrelerini mutlaka içermelidir. SLD asenkroni değerlendirilmesinde göreceli olarak kolay ve doğru bir yöntemdir. Semptomatik ve istirahat halinde normal veya normale yakın ekokardiyografik bulguları olan hastalarda asenkroni parametrelerinin değerlendirilmesi sistolik disfonksiyon meydana gelmeden pacing modalitesinin değiştirilmesi konusunda yardımcı olabilir.