Erdem Türkyilmaz1, Taylan Akgün2, Mehmet Mustafa Can3, İbrahi̇m Hali̇l Tanboğa4, Can Yücel Karabay5, Ci̇hangi̇r Kaymaz6

1Department of Cardiology, Usak Training and Research Hospital, Usak, Turkey
2Department of Cardiology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Cardiology, Nisantasi University and Hisar Intercontinental Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
6Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Asenkroni; kalp pili; doku doppler

Özet

Giriş: Sağ ventrikül apeksinden yapılan ilerleme hızının sol ventrikül fonksiyonları üzerine olan olumsuz etkisi çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, en düşük ve en yüksek kalp hızlarında sistolik ve diyastolik asenkroni parametrelerinde meydana gelen dinamik değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, 23 kalıcı kalp pili hastası dahil edildi. Doku Doppler ve iki boyutlu görüntüleme ile artan kalp hızlarında asenkroni parametrelerinde ve volümetrik parametrelerde meydana gelen dinamik değişiklikler değerlendirildi.
Bulgular: Bazal kalp hızlarında sistolik asenkroni sıklığı TsSd ve SLD ile sırasıyla %61 ve %56 idi. TeSD ile diyastolik asenkroni sıklığı %44 bulunmuştur. EF ile asenkroni parametreleri arasında ilişki bulunmamıştır. Kalp pili yaşı ile sistolik asenkroni arasında korelasyon tespit edilmiştir. TsSD ve SLD ölçümleri tüm çalışma grubunda bazal ve kalp hızlarında benzer bulunmuştur ancak değişimlerde hem yön hem de miktar bakımından belirgin farklılıklar mevcuttur. TsSD ve SLD ölçümleri arasında bazal ve pik kalp hızlarında sırasıyla 0.99 ve 0.83 oranında korelasyon tespit edilmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda kalp pili hastalarında EF’den bağımsız olarak sistolik asenkroni ve diyastolik asenkroni oldukça sık görülmüştür. Farklı kalp hızlarında asenkroni parametrelerinde meydana gelen dinamik değişiklikler bireysel farklılıklar göstermektedir. Kalıcı kalp pili hastalarının rutin değerlendirmesi EF yanında asenkroni parametrelerini mutlaka içermelidir. SLD asenkroni değerlendirilmesinde göreceli olarak kolay ve doğru bir yöntemdir. Semptomatik ve istirahat halinde normal veya normale yakın ekokardiyografik bulguları olan hastalarda asenkroni parametrelerinin değerlendirilmesi sistolik disfonksiyon meydana gelmeden ilerleme hızı modalitesinin değiştirilmesi konusunda yardımcı olabilir.