Begum Uygur1, Mustafa Yildiz1, Ali Riza Demir1, Serkan Kahraman1, Kadriye Memic Sancar1, Ayfer Uykusavas2, Hicaz Zencirkiran Agus1, Ahmet Guner1, Omer Celik1, Mehmet Ertürk1

1University Of Health Sciences Turkey Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
2University Of Health Sciences Turkey Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic And Cardiovascular Surgery Training And Research Hospital, Pneumology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: prognoz, pulmoner arteriyel hipertansiyon, tapse/spap

Özet

Amaç: Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), risk sınıflandırmasının ve prognostik değerlendirmenin önemli bir rol oynadığı, ilerleyici ve yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Sağ ventrikül fonksiyonunun değerlendirilmesi, izlemin önemli bir parçasıdır. Triküspit anüler düzlem sistolik ekskürsiyonu, sistolik pulmoner arter basınç oranı (TAPSE / sPAP), çeşitli kardiyak hastalıklarda prognostik prediktör olarak belirtilen basit ve kolay ulaşılabilir bir ekokardiyografik parametredir. Burada amacımız TAPSE/sPAP'ın PAH'da uzun dönem prognozu öngörmedeki rolünü değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Retrospektif çalışmamıza, 25 idiyopatik PAH ve 16 doğumsal kalp hastalığı ile ilişkili PAH hastası olmak üzere toplam 41 PAH hastası dahil edildi. Tüm hastalara aynı gün kapsamlı ekokardiyografik inceleme, laboratuvar incelemesi, 6 dakika yürüme testi ve kardiyopulmoner egzersiz testi uygulandı. Çalışmanın birincil sonlanım noktası ölüm veya hastaneye yatıştı. TAPSE/sPAP ile bileşik sonuçlar arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama 20.2 ± 9.2 aylık takipte, üç hastada mortalite ve dokuz hastada hastaneye yatış gerçekleşti. Medyan TAPSE/sPAP 0.26 (0.19-0.40) idi. TAPSE/sPAP (P = 0.003; HR (% 95 CI): 10.928 (2.240-53.316)), PAH hastalarında bileşik sonuçların bağımsız bir prediktörü olarak bulundu. TAPSE/sPAP < 0.23, %80.0 duyarlılık, %71.4 özgüllük ile mortalite ve hastaneye yatışı öngördürmekteydi (Eğri altı alan (EAA): 0.768;% 95 CI: 0.596-0.939; P = 0.013). Kaplan-Meier kümülatif sağkalım eğrisi, TAPSE/sPAP düştükçe mortalite ve hastaneye yatış oranlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Ayrıca NT-proBNP (P = 0.014; HR (% 95 CI): 1.001 (1.000-1.001)) bağımsız prediktör olarak bulundu.

Sonuç: TAPSE/sPAP, PAH'ta uzun dönem prognozun bağımsız bir prediktörüdür. Basit, ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ekokardiyografik parametre olan TAPSE/sPAP, PAH hastalarında önemli bir prognostik faktör olarak kullanılabilir.