Serkan Gume1, Veysel Basar2, Mehmed Yanartas3

1Batman Training And Research Hospital, Kvc, Batman, Turkey
2Kartal Kosuyolu High Speciality Training And Research Hospital, Kvc, Istanbul, Turkey
3Basaksehir Cam And Sakura City Hospital, Kvc, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: mitral anüler kalsifikasyon, mitral kapak replasmanı, paravalvüler kaçak

Özet

Amaç: Mitral anüler kalsifikasyon (MAK), mitral kapağı çevreleyen fibröz dokunun kalsifikasyonuyla karakterize kronik dejeneratif non-inflamatuar bir durumdur. MAK (+) olup mitral kapak replasmanı yapılan hastalarda protez kapak dehissensi, atriyoventriküler oluk ayrışması gibi durumlar görülebilir. Bu çalışmada, MAK (+) olup MVR yapılmış hastaların kendi arasında postoperatif dönemdeki paravalvüler kaçak (PVL) oranlarını, komplikasyonlarını, mortalite ve morbiditeyi azaltmak için intraoperatif/postoperatif ne gibi önlemler alınabileceğini araştırmayı amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: 2014 Ocak ayı ile 2017 Aralık ayı arasında kliniğimizde, mitral anüler kalsifikasyonu olup MVR yapılmış olan hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar, MVR ile birlikte triküspit kapağa müdahale edilen (Grup 1, n=26, %56,5) ve MVR ile triküspit kapağa müdahale ve ek kardiyak prosedür uygulanan hastalar (Grup 2, n=20, %43,4) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Bu hastalara ait preoperatif, operatif ve postoperatif sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Çalışma 16 erkek (%34,8) ve 30 kadın (%65,2), toplam 46 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 62±11,6’dır. İntraoperatif verilere bakıldığında Grup 2’de kros klemp süresi ve kardiyopulmoner bypass süresi Grup 1’e göre anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur (p<0,001). Postoperatif dönemde Grup 2’de postoperatif 0. Gün ve toplam drenaj miktarı, kan ürünü ihtiyacı, postoperatif ABY gelişimi ve hemodiyaliz/hemofiltrasyon ihtiyacı, ECMO ve inotrop gereksinimi anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Postoperatif ekokardiyografi verilerinde ise iki grup arasındaki PVL oranları arasında anlamlı fark saptanmamıştır.

Sonuç: Mitral anüler kalsifikasyon olup MVR ile birlikte ek prosedür yapılan hastalarda MVR yapılan hastalara göre kros klemp süresi ve kardiyopulmoner bypass süresi daha yüksek saptanmış olup bu grupta postoperatif dönemde daha fazla komplikasyon görülmüştür. Ek cerrahi prosedürlerin PVL ve mortalite oranları üzerine etkisi yoktur.