Güney Erdoğan1, Mustafa Yenerçağ2, Diyar Köprülü3, Özgün Çakmak4, Uğur Arslan1, Ali Karagöz4, Elnur Alizade4

1Department of Cardiology, Samsun Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Samsun, Turkey
2Department of Cardiology, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Turkey
3Department of Cardiology, Ordu State Hospital, Ordu, Turkey
4Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Frontal QRST açısı; trombüs yükü; ST-yükselmeli miyokart enfarktüsü.

Özet

Giriş: ST-yükselmeli miyokart enfarktüsü (STEMI) gelişen hastalarda frontal QRST açısı ile koroner arter hastalığının yaygınlığı, şiddeti ve karmaşıklığı arasındaki ilişkisine rağmen bugüne kadar özellikle frontal QRST açısının trombüs yükü ile olan ilişkisine değinen hiçbir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı, STEMI gelişen hastalarda frontal QRST açısı ile trombüs yükü arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif kesitsel analizde, primer perkütan koroner girişim uygulanan 192 STEMI hastası TIMI trombüs derecesine göre ayrılmıştır. Çalışmaya, yüksek trombüs yükü olanlar (46 hasta) ve düşük trombüs yükü olanlar (146 hasta) dahil edilmiştir. Trombüs yükü, miyokard infarktüsü trombüs derecelerinde trombolize göre kategorize edilmiştir. Frontal QRST açısı, EKG’ye göre frontal düzlem QRS ve T eksenleri arasındaki farkın mutlak değeri olarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Çok değişkenli analizde frontal QRST açısı (OR= 1.270, %95 CI= 1.140-1.410, p= 0.001), C-reaktif protein (OR= 1.185, %95 CI= 1.015-1.383, p= 0.032) ve troponin I seviyesi (OR= 1.295, %95 CI= 1.091-1.536, p= 0.003) yüksek trombüs yükünün bağımsız öngördürücüleriydi. ROC analizinde yüksek trombüs yükünü tahmin etmek için frontal QRST açısının sınır değeri %76 duyarlılığa, %74 özgüllüğe sahip olarak 76.5 [eğri altında kalan alan (AUC)= 0.76, p< 0.001] bulunmuştur.

Sonuç: Frontal QRST açısı STEMI’de yüksek trombüs yükünü tahmin etmede yararlı bir araçtır.