Güney Erdoğan1, Mustafa Yenerçağ2, Diyar Köprülü3, Özgün Çakmak4, Uğur Arslan1, Ali Karagöz4, Elnur Alizade4

1University Of Health Sciences Turkey, Samsun Training And Research Hospital, Cardiology Clinic, Samsun, Turkey
2Ordu University, Training And Research Hospital, Cardiology Clinic, Ordu, Turkey
3Ordu State Hospital, Cardiology Clinic, Ordu, Turkey
4University Of Health Sciences Turkey Kartal Kosuyolu Research And Training Hospital, Cardiology Clinic, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: frontal qrs-t açısı, trombüs yükü, st elevasyonlu miyokard enfarktüsü

Özet

Amaç: ST segment yükselmeli miyokard enfarktüsü gelişen hastalarda frontal QRS-T açısı ile koroner arter hastalığının yaygınlığı, şiddeti ve karmaşıklığı arasındaki ilişkisine rağmen bugüne kadar özellikle frontal QRST açısının trombüs yükü ile olan ilişkisine değinen hiçbir çalışma yoktur. Bu çalışmanın amacı ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü gelişen hastalarda frontal QRST açısı ile trombüs yükü arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmektir.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif kesitsel analizde, primer perkütan koroner girişim uygulanan 192 STEMI hastası TIMI trombüs derecesine göre ayrıldı; yüksek trombüs yükü olanlar (46 hasta) ve düşük trombüs yükü olanlar (146 hasta) dahil edildi. Trombüs yükü, miyokard infarktüsü (TIMI) trombüs derecelerinde trombolize göre kategorize edildi. Frontal QRST açısı, ECG'ye göre frontal düzlem QRS ve T eksenleri arasındaki farkın mutlak değeri olarak hesaplandı.

Bulgular: Çok değişkenli analizde frontal QRS-T açısı(OR: 1.270, 95% CI: 1.140-1.410, p = 0.001), C-reaktif protein(OR: 1.185, 95% CI: 1.015-1.383, p = 0.032) ve troponin I seviyesi(OR: 1.295, 95% CI: 1.091-1.536, p = 0.003) yüksek trombüs yükünün bağımsız öngördürücüleriydi. ROC analizinde, yüksek trombüs yükünü tahmin etmek için frontal QRST açısının sınır değeri 76.5 % 76 duyarlılığa ve % 74 özgüllüğe (eğri altındaki alan (AUC): 0.76, p <0.001) sahipti.

Sonuç: Frontal QRST açısı ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde yüksek trombüs yükünü tahmin etmede yararlı bir araçtır.