Ekrem Aksu1, Deniz Avcı2, Enes Çelik1, Bayram Öztürk1, Mehmet Buğra Bozan3, Kemal Göçer4, Ahmet Çağrı Aykan1

1Department of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Kahramanmaras Sutcu Imam, Kahramanmaras, Turkey
2Department of Internal Medicine, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
3Department of General Surgery, Faculty of Medicine, University of Kahramanmaras Sutcu Imam, Kahramanmaras, Turkey
4Department of Cardiology, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaras, Turkey

Anahtar Kelimeler: ST yükselmesiz miyokart infarktüsü; invaziv tedavi; nötrofil lenfosit oranı; sistemik immün inflamasyon indeksi.

Özet

Giriş: Noninvaziv yaklaşım, “Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)” pandemisi sırasında akut ST yükselmesiz miyokart infarktüsü-akut koroner sendrom (NSTEMI-AKS) için ilk seçenek haline gelmiştir. Ancak bu hastaların çoğu girişimsel tedaviye ihtiyaç duyar. Bu çalışmada, girişimsel tedaviye ihtiyaç duyan GRACE risk sınıflandırmasına göre orta-yüksek riskli NSTEMI-AKS hastalarını ayırt etmede hematolojik inflamatuvar belirteçlerin olası rolü araştırılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Geriye dönük kohort çalışması olarak tasarlanan çalışmaya Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında üçüncü basamak kardiyoloji kliniğinde NSTEMI-AKS tanısı ile koroner anjiyografi yapılan hastalar dahil edilmiştir. AKS hastaları (n= 276), dışlama kriterleri olan hastalar (n= 32) dışındaki sonuçlara göre invaziv tedavi (n= 217) ve medikal tedavi (n= 59) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Hematolojik inflamatuvar belirteçler gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Nötrofil lenfosit oranı (NLR) (EAA: 0.637, %95 CI: 0.563-0.712, p= 0.001) ve sistemik immün inflamasyon indeksi (SII) (EAA: 0.622, %95 CI: 0.545-0.699, p= 0.004) NSTEMI-AKS’de girişimsel tedavi gerekliliğini öngörmüştür.

Sonuç: İnvaziv tedavi ihtiyacının bir göstergesi olabilecek NLR ve SII yükselmesinin, NSTEMI-AKS’li hastalarda patofizyolojik sürecin bir nedeni mi yoksa bir sonucu mu olduğu açık değildir. Bununla birlikte, yüksek NLR ve SII değerleri, COVID-19 pandemisi sırasında invaziv tedaviye ihtiyaç duyan NSTEMI-AKS hastalarını ayırt etmeye yardımcı olabilir. Bu çalışmanın sonuçları, NSTEMI-AKS için tedavi stratejisini belirlemede NLR ve SII seviyelerinin ideal kesme noktasını belirlemek için büyük ölçekli çalışmalara olan ihtiyacı göstermektedir.

Alıntı: Aksu E, Avcı D, Çelik E, Öztürk B, Bozan MB, Göçer K, et al. New predictors in determining the need for invasive treatment in NSTEMI during the COVID-19 pandemic? A retro- spective study. Koşuyolu Heart J 2021;24(1):1-7.