Fatih Öztürk1, Kudret Atakan Tekin2, Mehmet Erdem Toker2

1Marmara University School of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
2Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi; intraaortik balon pompası; düşük kardiyak debi sendromu

Özet

Giriş: Açık kalp ameliyatı gerekli hastalarda kullanılan ve halen en yaygın mekanik destek cihazı olan intraaortik balon pompasının (IABP) yerleştirilme zamanlaması konusunda yerleşmiş kesin bir konsensüs yoktur. Bu çalışmanın amacı; açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda IABP’nin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif; üç ayrı periodda yerleştirilmesine ait sonuçlarının incelenmesi ve üç döneme ait sonuçların birbirleri ile karşılaştırılmasıdır.

Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 2014 ile Aralık 2016 tarihleri arasında IABP desteği ile açık kalp cerrahisi yapılan 193 hasta dahil edildi. Hastalar İABP desteğinin başlandığı döneme göre; preoperatif dönem, intraoperatif dönem ve postoperatif dönem olarak 3 ayrı gruba ayrıldı. Hastalar; preoperatif özellikler, operatif veriler ve postoperatif sonuçlar açısından diğer gruplarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Bulgular: 193 hastanın: 32’si (%16.5) preoperatif, 64’ü (%33.1) intraoperatif ve 97’si (%50.2) postoperatif İABP desteğine alınmış hastalardır. Yoğun bakımda kalış süresi postoperatif grupta (20.15 ± 23 gün), preoperatif (7.63 ± 9.8 gün) ve intraoperatif (12.98 ± 25 gün) gruplara göre daha uzundu (sırasıyla p1: 0.005; p2: 0.007, p< 0.05). Preoperatif, intraoperatif ve postoperatif gruplarda yeni diyaliz insidans oranı sırasıyla %9.4, %23.4 ve %33 iken venoarterial ekstrakorporeal membran oksijenasyonu implantasyon oranı yine sırasıyla %3.1, %23.4 ve %22.7 idi. Preoperatif grubunda hastane mortalitesi görülme oranı (%25.0) intraoperatif (%54.7) ve postoperatif2 (%70.1) gruplarından anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (sırasıyla p1: 0.011; p2: 0.000, p< 0.05).

Sonuç: IABP takılmasındaki gecikme hemodinamik bozulmanın ilerlemesine neden olabilir. Gerekliliğe ilişkin endikasyonu belirlemek dahi bazı hastalarda zor olabilir. IABP desteği ikinci bir inotropik desteğe ihtiyaç duyulduğunda ve hastanın CPB’den ayrılmakta güçlük çektiği intraoperatif dönemde gecikmeden başlatılmalıdır.