Onursal Buğra1, Bahadır Dağlar2, Fatih Ulaş3

1Balıkesir University, School of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Balıkesir, Turkey
2Abant İzzet Baysal University, Department of Cardiovascular Surgery, Bolu, Turkey
3Abant İzzet Baysal University, Department of Ophtalmology, Bolu, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner baypas; ultrafiltrasyon; göz içi basıncı; santral kornea kalınlığı; retinal sinir lifi tabakası kalınlığı

Özet

Giriş: Kardiyopulmoner baypasın insan gözü üzerindeki etkileri en az araştırılan konulardan biridir. Çalışmamızda kardiyopulmoner baypas ve ultrafiltrasyonun göz üzerindeki etkilerini araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Kardiyopulmoner baypas kullanılarak elektif koroner arter cerrahisi yapılan hastalar değerlendirildi. Çalışma 40 hasta ile yapıldı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup I’e (n= 20) kardiyopulmoner baypas sırasında ultrafiltrasyon uygulanırken, Grup II’ye (n= 20) ultrafiltrasyon uygulanmadı. Tüm hastalarda göz içi basıncı, santral kornea kalınlığı ve retinal sinir lifi tabakası kalınlığı ölçüldü.

Bulgular: Grup I’de göz içi basıncında istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış (p= 0.586) ve Grup II’de göz içi basınında istatistiksel olarak anlamlı olmayan azalma (p= 0.133) saptadık. Her iki grupta da santral kornea kalınlığında minimal artış vardı (p= 0.323). Her iki grupta da retinal sinir lifi tabakası kalınlığında istatistiksel olarak anlamlı artış vardı ancak her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p= 0.908).

Sonuç: Ultrafiltrasyon yapılan ve yapılmayan her iki grup arasında oftalmolojik bulgu farkı tespit etmedik.