Ekrem Aksu, Abdullah Sökmen, Ahmet Çağrı Aykan, Akif Serhat Balcıoğlu, Hakan Güneş, Bayram Öztürk, Sami Özgül

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, School of Medicine, Department of Cardiology, Kahramanmaras, Turkey

Anahtar Kelimeler: Sol ana koroner arter; perkütan koroner girişim; hemotolojik mortalite belirteçleri; tüm nedenlere bağlı ölüm

Özet

Giriş: Çalışmanın amacı, ciddi sol ana koroner arter (LMCA) hastalığı nedeniyle perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan hastaların işlem sonrası takiplerinde, tüm nedenlere bağlı ölümle hematolojik mortalite belirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 2015 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında, kliniğimizde yapılan koroner anjiyografi neticesinde ciddi LMCA hastalığı tespit edilerek PKG uygulanan 166 ardışık hastanın (43 kadın, 123 erkek) verilerine dayanılarak retrospektif bir kohort çalışması yapıldı. Çalışma protokolüne uygun 166 hastadan oluşan çalışma popülasyonu ortanca 631.00 (271.00-1172.00) gün takip edilerek ölen (grup 1, n= 42, % 25.3) ve yaşayan (grup 2, n= 124, % 74.6) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Ölenlerde açlık kan şekeri (AKŞ), kan üre azotu (BUN), kreatinin, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), ürik asit, C-reaktif Protein (CRP)/Albumin oranı, lökosit, nötrofil, eritrosit dağılım genişlik yüzdesi (RDW) değerleri daha yüksek (p< 0.05); trigliserid, total protein, albumin, hemoglobin, hematokrit değerleri daha düşük bulundu (p< 0.05). Lojistik regresyon analizinde, bu parametrelerin tümünün istatistiki anlamlılığını kaybettiği görüldü.

Sonuç: Perkütan LMCA girişimleri sonrası artmış mortalite riskini belirlemede, ilerlemiş yaş varlığı, kronik böbrek yetersizliği (KBY) varlığı, AKŞ, BUN, kreatinin, AST, ALT, ürik asit, CRP/Albumin oranı, lökosit ve nötrofil yüksekliği yardımcı olabilir.