İlhan Koyuncu1, Mehmet Eyüboğlu2

1Uşak University School of Medicine, Department of Cardiology, Uşak, Turkey
2Gaziosmanpaşa University School of Medicine, Department of Cardiology, Tokat, Turkey

Anahtar Kelimeler: Fragmente QRS; inflamasyon; akut miyokard infarktüsü; monosit sayısı

Özet

Giriş: İnflamasyon, akut miyokard infarktüsünün (AMI) patofizyolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Yakın zamanlı veriler bazı inflamatuar belirteçlerin AMI hastalarında elektrokardiyografide (EKG) fragmente QRS (fQRS) varlığını öngördüğünü düşündürmektedir. Ancak, hangi inflamatuar belirtecin fQRS varlığını daha doğru öngördüğüne ilişkin veriler net değildir. Çalışmamızın amacı, AMI hastalarında çeşitli hematolojik inflamatuar belirteçler arasında EKG’de fQRS varlığının en güçlü göstergesi olan belirteci tanımlamaktır.

Hastalar ve Yöntem: AMI tanısı almış toplam 906 hasta çalışmaya dahil edildi. Beyaz kan hücresi sayısı, monosit sayısı, nötrofil/lenfosit oranı (NLR), platelet/lenfosit oranı (PLR) ve monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı (MHR) gibi inflamatuar belirteçler ile fQRS arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Çalışma hastalarında fQRS sıklığı %44.4 olarak saptandı. EKG’de fQRS olan hastalar, olmayanlara göre daha yüksek beyaz kan hücresi, MHR, nötrofil ve monosit sayısına sahipti. NLR ve PLR değerleri, fQRS olan ve olmayan hastalarda benzerdi. Receiver operating characteristics (ROC) curve analizinde monosit sayısının >0.79 (×103/μL) olmasının, %80.36 spesifite ve %60.95 sensitivite ile EKG’de fQRS varlığını öngördürdüğü tespit edildi (AUC: 0.754, p< 0.001). Ayrıca, çok değişkenli analizde hematolojik inflamatuar belirteçler arasından sadece monosit sayısının EKG’de fQRS varlığının bağımsız bir göstergesi olduğu saptandı (p< 0.001, odds ratio:1.221, 95% confidence interval: 1.078-1.447).

Sonuç: Monosit sayısı, hematolojik inflamatuar belirteçler arasında fQRS varlığının en güçlü göstergesi olup AMI hastalarının risk sınıflandırılmasında kullanılabilir.