Onursal Buğra1, Hasan Sunar2

1Balıkesir University, School of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Balıkesir, Turkey
2Kartal Kosuyolu High Speciality Training and Research Hospital, Clinic of Cardiovascular Surgery, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Nebivolol; metoprolol; koroner arter baypas cerrahisi; böbrek hasarı; NGAL

Özet

Giriş: Çalışmanın amacı koroner arter baypas cerrahisi uygulanan hastalarda nebivololün postoperatif böbrek hasarına karşı metoprolole göre daha iyi koruma sağlayıp sağlamadığını belirlemektir.

Hastalar ve Yöntem: Altmış diyabetik hasta nebivolol (Grup I, n= 30) veya metoprolol (Grup II, n= 30) kullanımına göre iki gruba ayrıldı. Grup I’deki hastalar 5 mg/gün nebivolol, Grup II’deki hastalar ise 50 mg/ gün metoprolol kullanan hastalardan seçildi. Postoperatif böbrek fonksiyonları serum nötrofil jelatinaz ile ilişkili lipokalin (NGAL) ve serum kreatinin düzeylerinin seri ölçümleriyle değerlendirildi. p< 0.05 değeri istatistiksel anlamlı kabul edildi.

Bulgular: İki grup arasında demografik, preoperatif klinik parametreler ve operatif değişkenler benzerdi. Postoperatif iki saatlik NGAL pozitifliği olan hasta sayısı iki grup arasında fark saptanmadı (7 [% 26.9] ve 7 [% 25.9] p= 0.93). Her gruptan sadece 1 hastada 24. saatte referans sınırdan daha yüksek kreatinin değerleri varken, her gruptan 7 hastada 72 saatlik kreatinin pozitifliği gözlendi. Tüm hastalar renal replasman tedavisi ile düzeldi ve hemodiyaliz gereksinimi olmadı.

Sonuç: Koroner arter baypas cerrahisi uygulanan diyabetik hastalarda nebivolol ile metoprolol kullanımı arasında erken böbrek hasarına karşı koruyucu etki açısından fark saptanmadı.