Ayça Gümüşdağ1, Koray Demir2, Özlem Yıldırımtürk3, Emrah Bozbeyoğlu3, Ömer Kozan4

1Kafkas University School of Medicine, Department of Cardiology, Kars, Turkey
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Istanbul, Turkey
3İstanbul Dr. Siyami Erkek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,
4Clinic of Cardiology, Istanbul, Turkey Başkent University İstanbul Application and Research Center, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Yüksek dereceli atrioventriküler blok; akut böbrek hasarı; sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu

Özet

Giriş: Bu çalışmada yüksek dereceli atriyoventriküler (AV) blok ile koroner yoğun bakıma yatırılmış hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) gelişiminin öngördürücülerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bizim bilgilerimize göre yapmış olduğumuz bu çalışma, atriyoventriküler blok ile akut böbrek hasarı arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmadır.

Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya yüksek dereceli AV blok ile koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan 226 hasta dahil edildi. Hastalarda akut böbrek hasarı “Acute Kidney Injury Network” kriterlerine göre tanımlandı. AV blok hastalarında ABH’nın bağımsız öngördürücüleri lojistik regresyon analizi ile tespit edildi.

Bulgular: Yüksek dereceli AV blok tanısı ile takip edilen hastalar ABH gelişip gelişmemesine göre iki gruba ayrıldı. Hastaların ortalama yaşı 73 ± 14.61 idi ve hastaların %50’si kadındı. Takipte tüm hastaların %34’ünde ABH geliştiği gözlendi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda hastane içi mortalite oranı %6.2 (n= 14) olarak tespit edildi. Lojistik regresyon analizinde tahmini glomerüler filtrasyon hızı (OR: 0.944, 95%CI: 0.927-0.960; p< 0.001), sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonu (OR:0.952, 95%CI: 0.925-0.980; p< 0.001) ABH’nın bağımsız prediktörleri olarak bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada, literatürde ilk defa yüksek dereceli AV blok hastalarında ABH’nın olası öngördürücüleri ve sıklığı değerlendirildi. Düşük LVEF ve azalmış eGFR’nin, yüksek dereceli AV blok hastalarında AKI’nın bağımsız öngördürücülerinden olduğunu saptadık.