Cenk Eray Yıldız

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, gebelik.

Özet

Gebelikteki kardiyovasküler girişimler, sağlıklı kadınlarda tolere edilebilir fakat doğurganlık yaşındaki kadınların %2-4'ünde eşlik eden kalp hastalığı vardır. Bu gruptaki hastaların tedaviye cevap vermeyen bir bölümü cerrahi düzeltmeye maruz kalır. Son zamanlarda, maternal mortalite oranları, hamile olmayan hastalardaki seviyelere benzer şekilde iyileştirilmiştir. Fakat fetal mortalite oranı hala yüksek seviyelerdedir (%35). Yüksek fetal mortalite oranına sebep olan faktörler; operasyonun süresi, operasyonun aciliyeti ve kardiyopulmoner baypasa fetal/fetoplasental cevaptır. Bu cevabın değişimi plasental disfonksiyonu ve uterin kasılmalarını önleyebilir. Bu kasılmalar, hipoksi ve asit zehirlenmesinin temelini oluşturur. Bu yazıda, hamilelikteki kardiyovasküler problemler ve kardiyovasküler baypasın anne, fetüs ve fetoplasental birimdeki etkileri üzerinde durulmuştur. Bu cevapların manüplasyonunun fetal sonlanıma neden olup olmadığına değinilmiştir. Sonuç olarak, perfüzyon yönetimi ve hamilelikte pompasız kardiyak cerrahi tekniklerin yaklaşımları değerlendirilmiştir.