İrfan Taşoğlu, Osman Turak, Fırat Özcan, Yunus Nazlı, Ersin Kadiroğulları, Murat Songur, Doğan Sert, Metin Yılmaz, Aslı Demir, Alper Uzun

Anahtar Kelimeler: Koroner arter baypas; mortalite; morbidite; kırmızı küre dağılım hacmi.

Özet

Giriş: Biz kırmızı küre dağılım hacmi (RDW)'nin koroner arter hastalarında cerrahi revaskülarizasyon sonrası sonuçlarda belirleyici olduğunu düşündük. Gereç ve Yöntem: Ciddi koroner arter hastalığı olan koroner baypas cerrahisi geçirmiş 94 hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam 94 hasta RDW değerlerine göre üç gruba ayrıldı (mean RDW: tertile 1, 12.68 ± 0.60; tertile 2: 13.64 ± 0.49; tertile 3, 16.47 ± 2.04). Bulgular: Ortalama 51 aylık takipte toplam 18 (%19.1) ölüm gözlendi. Yüksek RDW'li hastalar orta (%10) ve düşük (%13) RDW'li hastalara kıyasla yüksek mortalite gösterdi. Değişkenli regresyon analizinde RDW > 14.6 beş yıllık sonuçlar için önemli bağımsız risk faktörüdür. Sonuç: Sonuç olarak, koroner baypas cerrahisi geçirmiş hastaların preoperatif yüksek RDW değeri artmış uzun dönem mortalite riski ile ilişkilidir.