İbrahim Uyar, Engin Tulukoğlu, Erhan Kaya, Mehmet Meri̇ç

Anahtar Kelimeler: Spontan koroner arter diseksiyonu, akut koroner sendrom, çok kesitli bilgisayarlı tomografi, koroner anjiyografi, perkütan koroner, revaskülarizasyon

Özet

Spontan koroner arter diseksiyonu (SKAD) nadir fakat bazen akut koroner sendromun hayatı tehdit eden nedenidir. Hastalar angina pektoristen kardiyojenik şoka ve ani kardiyak ölüme kadar çeşitli klinik durumlar ile ortaya çıkabilir. SKAD koroner anjiyografi, koroner CT anjiyografi veya intravasküler ultrason ile teşhis edilebilir. Tedavi stratejisi seçimi ortaya çıkan kliniğine, lokalizasyonuna, diseksiyonun yaygınlığına ve risk altındaki iskemik miyokardium miktarına bağlıdır. Bu yazıda, ek risk faktörü olmayıp egzersiz sonrası göğüs ağrısı ile başvuran ve EKG ve kardiyak enzim anormalliği olmayan 33 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz. Ek risk faktörü, EKG değişikliği ve kardiyak enzim anormalliği olmaması nedeniyle konvansiyonel KAG yerine koroner CT anjiyografi ile sirkumfleks koroner arterin spontan yaygın diseksiyonu tanısı kondu, perkütan koroner stentleme uygulandı. Sorunsuz klinik seyir sonrası medikal tedavi ile taburcu edildi. Postop birinci ayda restenoz gelişen hastaya yeniden başarılı stentleme uygulandı. Ayrıca bu klinik tablo ile ilgili literatürü kapsamlı bir inceleme ile sunuyoruz.