Emin Can Ata, Yüksel Dereli̇

Anahtar Kelimeler: Cerrahi sütür, makson, cerrahi yara ayrışması, sternum

Özet

Giriş: Sternal ayrışma, kardiyak cerrahi sonrası ciddi bir komplikasyondur. Bu çalışmanın temel amacı yüksek riskli hastalarda poliglikonat sütür (Maxon) ile desteklenen sternum kapama tekniğinin sternal ayrışmayı önlemedeki etkinliğinin araştırılmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, (Aralık 2011-Ocak 2013), kardiyak cerrahi için standart median sternotomi uygulanan 136 hasta dahil edildi. Tüm hastalar sternal ayrışma için obezite, osteoporoz, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik aktif sigara içiciliği gibi bir veya daha fazla risk faktörüne sahipti. Tüm hastalarda sternum kapatılması esnasında çelik tele ilave olarak interkostal aralıklardan geçilerek poliglikonat sütürler konuldu. Bulgular: Hiçbir hastada sternal ayrışma veya mediastinit görülmedi. Sadece 3 hastada (%2.2), sternal ayrışma olmadan sternum alt kısmında yüzeysel yara infeksiyonu gözlendi ve bunlar da antibiyotik tedavisi ile başarıyla tedavi edildi. Sonuç: Bu çalışma, yüksek riskli hastalarda, klasik çelik tele ilave olarak interkostal aralıklardan poliglikonat sütürler geçilerek desteklenen sternum kapama yönteminin sternal stabiliteyi artırdığını ve aseptik sternal ayrışmayı önlediğini göstermektedir.