Yusuf Karaveli̇oğlu, Hekim Karapınar, Zuhal Karakurt, Göksel Açar, Özlem Yazıcıoğlu Moçi̇n, Nalan Adıgüzel, Murat Yüksel, Gökay Güngör, Ali Metin Esen

Anahtar Kelimeler: Kifoskolyoz, mekanik ventilasyon, iki-düzeyli pozitif hava yolu basıncı, kardiyak fonksiyon testleri, pulmoner hipertansiyon

Özet

Giriş: Biz bu çalışmada kronik solunum yetersizliği nedeniyle uzun dönem invaziv olmayan ventilasyon tedavisi alan kifoskolyoz hastalarında kardiyak fonksiyonlar ve mortalite oranları değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: İnvaziv olmayan ventilasyon kullanan kifoskolyoz hastaları bu çalışmaya alındı. Hasta özellikleri ve kardiyovasküler risk faktörleri kaydedildi. Tüm hastalara ambulatuvar ritim monitorizasyonu ve ekokardiografi yapıldı. Sonuçlar 26 yaş-cinsiyet ayarlanmış dispnesi olmayan gönüllüler ile karşılaştırıldı. Hastalar beş yıl süreyle takip edildi. Bulgular: Yirmi üç kifoskolyoz hastası (54 ± 13 yaş, 15 erkek) çalışmaya alındı. Hipertansiyon ve paroksismal atrial fibrilasyon hasta grubunda daha sık izlendi. Sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal iken diastolik fonsiyonları bozulmuş izlendi. Sağ ventrikül çapları normal iken sistolik/diyastolik fonksiyonları ortalama pulmoner arter basınçları kifoskolyoz hastalarında yüksek idi. Dört hasta takipte öldü. Ölümlerin ikisi ciddi hipoksemi nedeniyle diğer ikisi de sepsis nedeniyle gerçekleşti. Klinik, laboratuvar, ekokardiografi ve kardiyovasküler risk parametreler açısında ölenler ile hayatta kalanlar arasında fark izlenmedi. Sonuç: Kifoskolyoz hastalarında hipertansiyon ve aritmi sık izlendi. Sol ventrikül hafif derecede fakat sağ ventrikül ciddi ölçüde etkilendiği ve pulmoner arter basınçlarının arttığı gözlendi. Uzun dönem invaziv olmayan ventilasyon tedavisi alan kifoskolyoz hastalarında kardiyovasküler fonksiyonlar mortaliteyi öngörmediği tespit edildi.