Cem Bostan, Okay Abacı, Cüneyt Koçaş, Uğur Coşkun, Ahmet Yıldız, Mustafa Sarı, Zerrin Yi̇ği̇t

Anahtar Kelimeler: Kapak dışı atriyal fibrilasyon, mortalite

Özet

Giriş: Kapak dışı atriyal fibrilasyonu (AF) olan hastalarda uzun dönemde gerçekleşen tüm sebeplere bağlı ve kardiyovasküler nedenlere bağlı mortaliteyi belirlemeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: 1995 ile 2010 yılları arasında kliniğimize başvuran ve kapak dışı AF tanısı konan 352 hasta (153 erkek, 199 kadın; ort. yaş 62; dağılım 34-82) geriye dönük olarak incelendi. Takip süresi 72-176 ay arasında değişmekteydi (ort. 110 ay). Bulgular: Atriyal fibrilasyon etkeni veya ilişkili durumu olarak hipertansiyon (%51.1), koroner kalp hastalığı (%29.9), kalp yetersizliği (%48.8), diabetes mellitus (%11.9), pulmoner hipertansiyon (%9.9) saptandı. İzlem sırasında 72 hastanın (%21) öldüğü belirlendi. Ölümler 30 hastada (%41.7) kardiyovasküler nedenli, 20 hastada (%27.8) inme kaynaklı, altı hastada (%8.3) ani ölüm idi; 16 hastada (%22.2) ölümler diğer nedenlere (malignite, kaza, infeksiyon vb.) bağlandı. Sonuç: Kapak dışı AF'li hastalarda uzun dönemde ana ölüm nedeninin kardiyovasküler kaynaklı olduğu görüldü.