Harun Karamanlı, Fatih Aygün, Recep Akgedi̇k

Anahtar Kelimeler: PR aralığı süresi, obstrüktif uyku apnesi

Özet

Giriş: Obstriktif uyku apnesi (OSA) şiddeti ile elektrokardiyogramdaki PR süresinin genişlemesi arasındaki ilişki ve PR süresini etkileyebilecek OSA şiddet indeksleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma; kliniğimizde Ocak 2013 ve Ağustos 2014 tarihleri arasında, OSA tanısı almış 85 kişiyi içermektedir. Polisomnografi (PSG) raporları alanında uzman hekim tarafından değerlendirildi. Şiddetli uyku apne hastalığı olan bireyler grup 1 olarak adlandırılırken, orta, hafif uyku apne hastalığı olan bireyler grup 2 olarak belirlendi. Bulgular: Çalışmaya katılan tüm bireylerin yaş dağılımı; minimum 20 yıl, maksimum 85 yıldır (ortalama ± standart sapma 45.5 ± 13.2 y). Bu kişilerin 51'i (%60) erkek, 34'ü (%40) kadındır. Polisomnografi şiddetli OSA tanısı alan bireyleri içeren grup 1'de PR süresi 163.1 ± 35.2 milisaniye (ms) iken grup 2'de 147.8 ± 29.3 milisaniye olduğu görüldü. Sonuç: Şiddetli OSA tanısı alan bireylerin, hafif ve orta şiddette OSA tanısı alan bireylere göre PR sürelerinin yüksek olduğu görüldü. Sonucun istatiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p< 0.05, p= 0). OSA şiddeti göstergesi ve hipoksi-reoksijenizasyon parametreleri olan AHI (apne-hipopne indeksi), ODI (oksijen desaturasyon indeksi); arousal değerleri PR uzamasında katkı sağladığına inanmaktayız.