Hakan Erkan, Gülhanım Kırış, Levent Korkmaz, İsmail Gökhan Çavuşoğlu, Şükrü Çeli̇k

Anahtar Kelimeler: Nitrat, baş ağrısı, ateroskleroz

Özet

Giriş: Damarlarda genişlemeye yol açan nitratlar antianginal tedavinin köşetaşı ilaçlarından biridir. Nitratların en sık karşılaşılan yan etkisi beyin arterlerinin genişlemesi ile bağlantılı oluşan baş ağrısıdır. Nitratlara karşı damar genişletici cevap aterosklerozlu hastalarda anlamlı olarak azalmıştır. Bu çalışmanın amacı kararlı koroner arter hastalığı olan hastalarda nitratların indüklediği baş ağrısı (NİB) ile sistemik ve koroner aterosklerotik yük arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Hastalar ve Yöntem: NİB olan kırk hasta (grup I: 61.2 ± 8.56 yıl, 32 erkek) ve NİB olmayan atmış iki hasta (63.5 ± 8.45 yıl, 41 erkek) çalışmaya kaydedildi. Sistemik aterosklerotik yük karotis intima-media kalınlığı (KİMK) ve kalp-ayak bileği damar indeksi (KADİ) ile değerlendirildi. Koroner aterosklerotik yük, Gensini skoru ile değerlendirildi. Bulgular: KİMK ve KADİ grup ll'de grup I'e göre anlamlı olarak daha büyüktü. (0.8 ± 0.20 karşı 0.6 ± 0.20 ve 9.5 ± 1.00 karşı 8.4 ± 1.20 p< 0.001, sırasıyla). Gensini skoruda grup ll'de grup l'den daha yüksekti. [ortanca 32 (16.7-45.2) karşı 12.5 (5.2-19.2) p< 0.001]. Multivariate analizde baş ağrısı KİMK, KADİ ve Gensini skorunun bağımsız belirleyicisi olarak bulundu (p< 0.001 ). Sonuç: NİB olan hastalar NİB olmayanlarla karşılaştırıldığında KİMK, KADİ ve Gensini skoru ile belirlenmiş düşük seviyede sistemik ve koroner ateroskleroz yüke sahiptir.