Mehmet Yaman, Türkan Mete, İsmail Özer, Yasemin Kaya, Ahmet Karataş

Anahtar Kelimeler: Aortik yayılım hızı, karotis intima-media kalınlığı, tip 2 diabetes mellitus, kronik böbrek hastalığı, ateroskleroz

Özet

Giriş: Diabetes mellitus (DM) ve kronik böbrek hastalığı (KBH) aterosklerozu hızlandırmaktadır. Klinik sonuçları iyileştirmek için, aterosklerozu değerlendiren ve izleyen invaziv olmayan görüntüleme yöntemleri geliştirilmektedir. Son zamanlarda, inen torasik aortun renkli M-mod yayılım hızının [aortik yayılım hızı (AYH)] koroner ve karotisaterosklerozu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hastalar ve Yöntem: Çalışma popülasyonu KBH olan tip 2 diyabetli 90 hasta (grup 1) ve yaş ve cinsiyet benzer, normal böbrek fonksiyonlarına sahip tip 2 diyabetli 40 hastadan (grup 2) oluşmaktaydı. Karotis intima-media kalınlığı (KİMK) ve AYH ölçüldü. Bilinen koroner kalp hastalığı veya son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Grup 2 ile karşılaştırıldığında, grup 1 hastalar daha düşük AYH düzeylerine (grup 1= 29.85 ± 3.95 cm/sn ve grup 2= 41.05 ± 3.34 cm/s, p< 0.001) ve daha yüksek KİMK düzeylerine (grup 1= 1.06 ± 0.11 mm ve grup 2= 0.78 ± 0.10 mm, p< 0.001) sahipti. AYH ve KİMK arasında anlamlı korelasyon mevcuttu (r= -0.669, p< 0.001). Sonuç: KBH olan diyabetli hastalar, normal böbrek fonksiyonlu diyabetli hastalara göre daha belirgin AYH ve KIMK değerleri ile belirlenen daha fazla subklinik ateroskleroza sahiptir. Bu basit metodlar, aterosklerozun progresyonunun primer önlenmesi için hasta seçimini geliştirebilir.