Muhammet Raşit Sayın, Mehmet Ali Çeti̇ner, İshak Özel Teki̇n, Mustafa Aydın, İbrahim Akpınar, Turgut Karabağ, Aydan Özbay, Serpil Boz

Anahtar Kelimeler: Ektazi, resistin, adipokin

Özet

Giriş: Koroner arter ektazi (KAE)'den sorumlu olan etyolojik ve patojenik etmenler belirgin değildir. Bizler KAE'si olan ve olmayan olguları resistin düzeyleri açısından kıyaslamayı, böylelikle resistinin KAE patogenezinde bir rolü olup olmadığını saptamayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışma 81 olgudan oluşmaktaydı. Olguların 42'sinde (15'i kadın, ortalama yaş 60.4 ± 9.0 yıl), KAE mevcut olup, 39 olguda (22'si kadın, ortalama yaş 56.2 ± 10.7 yıl) ise normal koroner arter anatomisi vardı. Normal komşu segmentlere kıyasla en az 1.5 kat koroner arter dilatasyonu mevcut olgular KAE olarak kabul edildiler. Koroner anjiyografinin gerçekleştirildiği gün alınan kan örneklerinde resistin düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Her iki grubun referans özellikleri benzerdi. Serum resistin düzeyi KAE grubunda [ortalama 703.5 ± 828.2 ng/L, ortanca 379.5 (40-492) ng/L] kontrol grubuna göre (ortalama 313.5 ± 252.6 ng/L, ortanca 256 (30-1244) ng/L] anlamlı şekilde daha yüksek saptandı (p= 0.001). Sonuç: KAE ve aterosklerozis ortak histopatolojik ve klinik özellikler arz etmektedir. Resistin, aterosklerozun gelişiminde ve klinik tablonun oluşumundaki yeri iyi bilinen bir polipeptid olup, aynı zamanda KAE oluşumunda da rol alıyor olabilir. Resistinin KAE'nin oluşumunda ki yerinin daha iyi anlaşılabilmesi için büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.