Macit Kalçık, Mahmut Yesi̇n, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan

Anahtar Kelimeler: Floroskopi, protez kapak trombozu, aort kapak, trombolitik tedavi, doku plazminojen aktivatörü

Özet

Protez kapak trombozu genellikle yetersiz antikoagüle edilmiş hastalarda rastlanan hayatı tehdit edici bir komplikasyondur. Protez kapak trombozu tanısında 2-boyutlu ve gerçek zamanlı 3-boyutlu transözafajeal ekokardiyografi altın standart görüntüleme yöntemleri olmasına rağmen, bu yöntemlerle aort konumundaki protez kapaklar çok net değerlendirilemeyebilir. Bu durum protez aort kapak trombozu nedeniyle trombolitik tedavi alan hastaların takibinde önemli bir problem oluşturur. Floroskopi bu şekilde kapak hareketlerinde kısıtlılık olan hastaların takibinde kapak hareketleri hakkında değerli bilgiler sunan alternatif noninvaziv görüntüleme yöntemidir. Burada bir protez aort kapak trombozu tanılı olguda seri floroskopi kılavuzluğunda düşük doz (25 mg) doku plazminojen aktivatörünün çok yavaş infüzyonu (25 saat) ile yapılan trombolitik tedaviyi sunmaktayız.