Turhan Turan, Ahmet Çağrı Aykan, Tayyar Gökdeni̇z, Hasan Rıza Aydın, Ali Rıza Akyüz, Hasan Turgut, Yılmaz Ofluoğlu, İlker Gül, Selim Kul, Alimdar Şi̇mşek, Ali Tüten, Ayça Ata Korkmaz

Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, subclinical atherosclerosis, carotid intima-media thickness

Özet

Giriş: Bening prostat hiperplazisi (BPH), yaşlı erkeklerde en sık görülen hastalıktır. BPH'nin ateroskleroz ile ilişkisi bilinmesine karşın; subklinik ateroskleroz ile ilişkisi henüz değerlendirilmemiştir. Bizim çalışmamızın amacı, bu ilişkinin karotis intima media kalınlığı (KİMK) kullanılarak araştırılmasıydı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya, 50-65 yaş arasında 50 BPH hastası ve BPH'si olmayan 50 erkek hasta kontrol deneği dahil edildi. Alt ürüner sistem semptomları (AÜSS)'nın değerlendirilmesinde kullanılan, uluslararası prostat semptom skoruna (IPSS) göre, hastalar hafif-orta AÜSS (IPSS < 20, n= 33 hasta) ve ciddi AÜSS (IPSS ≥ 20, n= 17 hasta) gruplarına ayrıldı. KİMK ve diğer parametreler açısından gruplar karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, BPH grubunda KİMK önemli düzeyde yüksekti (sırasıyla, 0.73 ± 0.2 vs. 0.97 ± 0.3, p< 0.001). Ayrıca, yalnızca hastaları kapsayan alt grup analizinde, hafif-orta AÜSS grubuna göre ciddi AÜSS grubunda da CIMT önemli düzeyde yüksekti (sırasıyla, 0.84 ± 0.2 vs. 1.22 ± 0.3, p< 0.001). KİMK ve IPSS arasında önemli derecede pozitif korelasyon vardı. Multivariate regresyon analizinde KİMK ve HDL kolesterol BPH'nin bağımsız göstergeleri olarak bulundu. Sonuç: Subklinik ateroskleroz ve BPH aynı etiopatogenik faktörleri paylaşıyor olabilir. Bu nedenle benzer yaş grubundaki erkeklerde, BPH ve alt üriner sistem semptomları, aterosklerotik yükün göstergesi olabilir.