Kahraman Coşansu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Erkan Yıldırım

Anahtar Kelimeler: ST-elevasyonlu miyokart infarktüsü, elektrokardiyografi, akıllı telefon uygulaması, perkütan koroner girişim

Özet

Giriş: Bu makalenin amacı akıllı telefon kullanılan dönemde çalışma ve çalışma dışı saatleri (ÇDS)'nde akut ST-elevasyonlu miyokart infarktüsü (STEMİ)'nün ortalama tanı süresini belirlemektir. Ayrıca uygulama varlığı ve yokluğunda ÇDS'deki tanı zamanları arasında önemli farklılık olup olmadığına bakılacaktır. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2013-Nisan 2014 tarihlerinde STEMİ tanısı konup primer perkütan koroner girişim (PKG) için transfer edilen 174 hasta alındı. Bu periyotta, hastanede ÇDS'de akıllı telefon kullanılmaktaydı. Ayrıca Ocak 2012-Kasım 2012 tarihlerinde ÇDS'de kardiyoloğun acile çağırılması veya hastane bilgisayarından kardiyoloğa elektronik posta ile elektrokardiyografi gönderilmesi yoluyla STEMİ tanısı konan 58 hasta alındı. Bulgular: Uygulamanın kullanılmaya başlanılması sonrası çalışma sırasında hastaların tanı süresi ortalama 7.9 ± 1.7 dakikaydı. ÇDS'de STEMİ tanısı ortalama 8.2 ± 1.4 dakika olarak saptandı. Çalışma ve ÇDS arasında tanı zamanlarında fark görülmedi (p= 0.143). Uygulamanın kullanılmaya başlanması öncesi ÇDS'de STEMİ tanı süresi 18.0 ± 3.1 dakikaydı. ÇDS'de uygulama başlangıcı öncesi ve sonrası arasında STEMİ tanı süresi açısından anlamlı fark saptandı (p< 0.001). Sonuç: Akıllı telefon uygulamalarının özellikle PKG yapılamayan merkezlerde ÇDS'de kullanılması STEMİ tedavisindeki gecikmeyi azaltarak kısa ve uzun dönem klinik sonuçlarda iyileşme sağlayabilir.