Mücahid Yılmaz, Hasan Korkmaz, Ökkeş Uku, Ertuğrul Kurtoğlu, Mehmet Nail Bi̇len, Mehmet Akbulut

Anahtar Kelimeler: Koroner yavaş akım, P dalga dispersiyonu, QTc dispersiyonu

Özet

Giriş: Bu çalışmada koroner yavaş akım (KYA) tespit edilen hastalar ile normal koroner anatomi (NKA) tespit edilen hastalar arasında P dalga dispersiyonu ve QTc dispersiyonu karşılaştırıldı ve KYA ile P dalga dispersiyonu ve QTc dispersiyonu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 40 NKA ve 42 KYA olmak üzere toplam 82 hasta alındı. Koroner kan akımı TIMI kare sayısına göre hesaplandı. Elektrokardiyografi çekimleri her derivasyon için en az 3 QRS kompleksi içerecek şekilde, 50 mm/saniye hızında, 20 mV amplitüdünde ve standart 12 derivasyonda çekildi. En uzun p dalgası Pmax ve en kısa p dalgası Pmin olarak kabul edildi. En uzun P dalgası ile en kısa p dalgası arasındaki farkı P dispersiyonu kabul edildi. QTc dispersiyonu ölçümleri için öncelikle kalp hızına göre Bazzet formülü (QT/√R-R) ile düzeltilmiş QT aralığı hesaplandı. En uzun QTc aralığı (QTcmax) ile en kısa QTc (QTcmin) aralığı arasındaki fark hesaplanarak ölçüldü. Bütün ölçümler manuel olarak yapıldı. Bulgular: Bu çalışma KYA grubunda P dispersiyonu (sırası ile 53.2 ± 5.35 ve 46.07 ± 4.12, p< 0.0001), Pmax (sırası ile 106.2 ± 10.11 ve 97.7 ± 8.17, p< 0.0001), maksimum QTc (sırası ile 438.96 ± 16.77 ve 426.13 ± 10.01, p< 0.0001) ve QTc dispersiyonu (sırası ile 68.99 ± 4.34 ve 61.64 ± 4.15, p< 0.0001) sürelerinin NKA grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede uzun olduğunu göstermektedir. Sonuç: Bu çalışma koroner yavaş akım da P dalga dispersiyonu ve QTc dispersiyonu sürelerinin arttığını göstermektedir.