Cemil Zenci̇r, Mahmut Akpek, Mithat Selvi̇, Sevil Önay, Hilal Bektaş, Mustafa Yılmaz, Mustafa Çeti̇n, Kayıhan Kahraman, Çağdaş Akgüllü, Hüseyin Elbi̇, Hasan Güngör

Anahtar Kelimeler: Yüksek sensitif C-reaktif protein, nötrofil/lenfosit oranı, perikardiyal efüzyon, platelet/ lenfosit oranı

Özet

Giriş: İnflamasyonun kardiyovasküler hastalıklardaki rolü hakkındaki kanıtların gittikçe artmasıyla, çalışmalar inflamatuvar markerların hastalık aktivitesi ve risk değerlendirmesindeki rolüne odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı inflamatuvar belirteçlerin idiyopatik perikardiyal efüzyonla ile ilişkisini ve hastalık aktivitesi ile olan korelasyonu olup olmadığının incelenmesidir. Hastalar ve Yöntem: Çalışma popülasyonu perikardiyal efüzyonu olan 107 hasta ile yaş ve cinsiyet olarak benzer 35 sağlıklı gönüllülerden oluşmaktadır. Tüm hastalar perikardiyal efüzyonun etyolojisine yönelik kapsamlı bir klinik değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bulgular: Plevral efüzyonu grubunda, yüksek sensitif C-reaktif protein (Hs-CRP), nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve platelet/lenfosit oranı (PLR) (herbiri için p< 0.001), sağlıklı gönüllülerin grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. Perikardiyal efüzyonu olan hastalar efüzyon miktarına göre 3 gruba bölündü. Hs-CRP, NLR ve PLR perikardiyal efüzyon miktarıyla korele bir şekilde artmaktadır. Çoklu analizde, NLR (OR 1.363, 95% CI 1.026-1.809; p= 0.033) ve Hs-CRP (OR 1.090, %95 CI 1.030-1.152; p= 0.003), perikardiyal efüzyonu olan hastalarda ciddi perikardiyal efüzyonun bağımsız bir prediktörleridir. Sonuç: Hs-CRP, NLR ve PLR perikardiyal efüzyonu olan hastalarda, hastalık aktivitesi, tedavi monitörizasyonunda ve risk sınıflamasında kullanılabilir.