Yakup Alsancak, Sina Ali̇, Serkan Si̇vri̇, Hasan Bi̇çer, Hatice Duygu Çi̇ftçi̇ Si̇vri̇, Ayşe Saatçi̇ Yaşar, Mehmet Bi̇lge

Anahtar Kelimeler: Monosit sayısı, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol, ateroskleroz, safen ven greft hastalığı

Özet

Giriş: Dolaşımdaki monosit sayısı yeni aterosklerotik plak gelişimi için öngördürücü bir faktördür. Ayrıca, yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL) ile ateroskleroz arasında güçlü bir ters ilişki vardır. Monosit sayısı/HDL oranının (MHR) yeni bir inflamatuvar belirteç olduğu gösterilmiştir. Biz MHR ile safen ven greft hastalığı (SVGD) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Toplam 369 hasta 3 gruba bölündü (SVGD olan grup= 150, SVGD olmayan grup= 89, normal koroner arter grubu= 130). Bazal karakteristikler ve laboratuvar parametreleri kayıt edildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Bazal karakteristiklere göre SVGD olan ve olmayan gruplarda, SVG yaşı ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu haricinde istatistiksel farklılık yoktu. C-reaktif protein, açlık kan şekeri ve ortalama platelet hacmi SVGD olan grupta SVGD olmayan gruba göre daha yüksekti (sırasıyla p değerleri= 0.008, 0.048 ve 0.042). MHR değeri SVGD olan, SVGD olmayan (p= 0.169) ve normal koroner arter grupları (p= 0.364) arasında istatistiksel farklılık göstermedi. CRP, SVGD için bağımsız öngördürücü faktör olarak bulundu. Sonuç: MHR ve koroner ateroskleroz arasında ilişki yoktu. MHR, SVGD için bir öngördürücü faktör değildi.