Regayip Zehi̇r, Ahmet İlker Tekkeşi̇n, Nahide Haykır, Yalçın Veli̇bey, Edibe Betül Börklü, Ayça Gümüşdağ

Anahtar Kelimeler: Kontrast nefropatisi, primer perkütan koroner girişim, ST-segment yükselmeli miyokart infarktüsü, monosit/yüksek dansiteli lipoprotein oranı

Özet

Giriş: Kontrast madde nefropatisi (KMN) primer perkütan koroner girişim (p-PKG) uygulanan ST yükselmeli miyokart infarktüsü (STEMİ) hastalarda ciddi bir komplikasyondur. Monosit/yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) oranı (MHR) son zamanlarda inflamasyon ve oksidatif stres işaretleyici tanımlamıştır. Bu çalışmanın amacı, p-PKG uygulanan hastalarda KMN riski için MHR öngörü değerini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: STEMİ tanısı ile hastaneye yatırılan ve p-PKG uygulanan 2120 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrast maruziyeti sonrası 72 saat içinde başlangıç serum kreatininde ≥ %25 göreceli artış veya ≥ 0.5 mg/dL mutlak artış olması KMN olarak tanımlandı. MHR acil servis başvurusunda hesaplandı. KMN riski ile MHR arasındaki ilişki değerlendirildi. Bulgular: KMN insidansı (n= 139) %6.6 idi. Yaş (p= 0.001), bazal kreatinin (p< 0.001), DM (p< 0.001), HT (p< 0.001), anemi (p= 0.001) KMN olan hastalarda daha yüksekti. Hastalar CIN gelişimine göre iki gruba ayrıldı. Periferik monosit sayısı, HDL ve MHR gruplar arasında farklılık yoktu. Tüm temel karıştırıcı faktörler için düzeltme yapıldıktan sonra, periferik monosit sayısı ve MHR bizim çok değişkenli lojistik regresyon analizi sonrasında KMN gelişmesinin bağımsız belirleyicileri olarak saptanmadı. Sonuç: MHR infarktüsün erken safhasında stabil hastalardan çok farklı olmadığından, p-PKG uygulanan STEMİ hastalarında KMN gelişimi için potansiyel belirleyicisi olarak değerlendirilemez.