Burçin Abud, Süreyya Talay

Anahtar Kelimeler: Geriatrik, atriyal fibrilasyon, inme, cor triatriatum

Özet

Konjenital kalp hastalığı olan yenidoğanlarda cor triatriatum görülme sıklığı %0.1-0.4 olup, erişkinlerde ise görülme olasılığı çok nadirdir. Altmış sekiz yaşında bir hasta ekokardiyografi ile cor triatriatum tanısı konmuş olarak kliniğimize başvurdu. Ekokardiyografik değerlendirme mevcut atriyal fibrilasyon ve meydana gelmiş inme etyolojisini araştırmak için yapılmış olup, değerlendirme sonucunda sol atriyum içinde membran olduğu saptanmış. Değerlendirme sonucunda hastaya tip 1 A cor triatriatum tanısı konmuş. Hasta tarafımızdan opere edilerek mevcut membran çıkartıldı. Operasyon sonrası hastanın ritmi sinüs seyretti. Cor triatriatum geriatriklerde çok nadir görülmekte olup, atriyal fibrilasyon ve inmeye neden olabilmektedir. Bu tip hastalarda tedavi seçeneği cerrahidir.