Ersin Yıldırım

Anahtar Kelimeler: Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği, hipertansiyon, eritrosit indeksleri

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, izole sistolik hipertansiyon ve kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Hastalar ve Yöntem: Toplam 81 hasta çalışmaya dahil edildi. Kan basıncı manuel sfingomanometre kullanarak bir kardiyolog tarafından ölçüldü ve hastalar Avrupa Hipertansiyon Topluluğu sınıflandırmasına dayalı olarak normotansif ve izole sistolik hipertansif olarak iki gruba ayrıldı. Tam kan sayımı ve her hastanın biyokimyasal değerleri standart yöntemler kullanılarak ölçüldü. Bulgular: İzole sistolik hipertansif ve normotansif grupların ortalama RDW değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edildi. Yüksek RDW değerleri ve izole sistolik hipertansiyon arasında güçlü bir ilişki varken, diğer ölçülen laboratuvar değerleri bakımından iki grup arasında anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Yüksek RDW değeri izole sistolik hipertansiyon için güçlü ve bağımsız bir belirleyici olarak tespit edildi.