Ümmügülsüm Can, Şebnem Yosunkaya

Anahtar Kelimeler: İskemi modifiye albumin, iskemi, akut koroner sendrom

Özet

İskemi modifiye albumin iskemi sonucu oluşan reaktif oksijen türevlerinin yol açtığı albuminde modifikasyon ile oluşur. Albumin kobalt bağlama testi kullanılarak ölçülür. Bu test geçici olmayan kardiyak hasarın başlangıcından önce iskeminin erken saptanmasında kullanılır. Bu yazıda iskemi modifiye albuminin patofizyolojisi, analizi ve klinik uygulamalarını inceledik.