Abdullah İçli̇

Anahtar Kelimeler: LBBB, dilate kardiyomiyopati, Tpeak-Tend, EKG

Özet

Giriş: Sol dal bloğu (LBBB)'nun birçok epidemiyolojik çalışmada kardiyak mortalitenin bağımsız bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Son yapılan çalışmalarda izole LBBB'ye spesifik progresif kardiyomiyopati (KMP) gelişebileceği gösterilmiştir. Bu çalışmamızda LBBB olan hastalarda başvuru elektrokardiyografi (EKG)'sinde kolayca ölçülebilen Tpeak-Tend (Tp-e) intervalinin sol ventrikül fonksiyonları ile ilişkisini araştırma amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya retrospektif tarama ile 56 LBBB hastası alınarak ekokardiyografik değerlerine göre; EF < %50 (60.2 ± 5.6 ) ve EF > %50 (58.1 ± 7) olarak 2 gruba bölünerek incelendi. Tp-e/cTp-e intervalleri yüzey elektrokardiyogramlarından bilgisayar ortamında hassas ölçümler elde etmek için bir dijital cetvel yardımıyla manuel olarak ölçüldü. Datalar hasta dosyalarından elde edilen ekokardiyografik parametrelerle kıyaslandı. Bulgular: LBBB ve dilate kardiyomiyopati (DKMP) hastalarında Tp-e ile EF arasında negatif korelasyon (r= -0.723, p= 0.0001), sol ventrikül diyastol sonu çapı (SVDSÇ) arasında ise pozitif korelasyon (r= 0.394, p= 0.035) ve sol ventrikül sistol sonu çapı (SVSSÇ) ile pozitif korelasyon (r= 0.478, p= 0.009) bulunmuştur. Korelasyon analizinde; cTp-e ile EF arasında negatif korelasyon (r= -0.649, p= 0.0001), SVDSÇ arasında ise pozitif korelasyon (r= 0.587, p= 0.001) ve SVSSÇ ile pozitif korelasyon (r= 0.558, p= 0.002) bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak Tp-e/cTp-e intervali özellikle sol ventrikül fonksiyonları henüz bozulmamış hastaların belirlenmesinde, takibinde hatta tedaviden fayda görecek hasta seçiminde ve resenkronizasyon tedavisinin optimal zamanlamasında potansiyel olarak faydalı olabilecek bir parametre olabilir.