Celal Ki̇li̇t

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz, koroner anjiyografi, miyokart infarktüsü, koroner arter hastalığı, paratiroid hormon

Özet

Giriş: Serum alkalen fosfataz (ALP) seviyesi, vasküler kalsifikasyon üzerine olan tetikleyici etkisinden dolayı akut miyokart infarktüsü (AMİ)'nde ve stabil koroner arter hastalığı (KAH)'nda prognostik bir faktör olarak gösterilmiştir. Çalışmanın amacı, AMİ hastalarında serum ALP seviyelerini araştırmak ve KAH'ın yaygınlığı ve ciddiyetini tahmin etmedeki değerini saptamaktır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışmaya AMİ geçiren toplam 200 hasta dahil edildi. Serum ALP düzeyleri 120 mg/dL'den yüksek olanlar, yükselmiş ALP grubu olarak tanımlandı. KAH'ın yaygınlığı ve ciddiyeti, Gensini skoru ve hasta damar sayısı ile değerlendirildi. Gensini skoru 40'ın üzerinde olan hastalar, ilerlemiş KAH grubuna dahil edildi. Bulgular: Çalışma popülasyonunda ALP düzeyi ve Gensini skoru arasında ilişki yoktu. Hastalar Gensini skorlarına göre gruplandırıldı (Gensini skoru ≤ 40 ve Gensini skoru > 40). Gruplar arasında ALP düzeyi açısından fark yoktu. Bununla birlikte, ALP düzeyleri diyabetik hastalarda ve ST elevasyonsuz miyokart infarktüsü (NSTEMİ) olan hastalarda anlamlı derecede daha yüksekti. Parathormon düzeyleri ve nötrofil sayıları, ilerlemiş KAH grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç: ALP düzeyi, AMİ'li hastalarda KAH yaygınlığı ve ciddiyetini göstermemektedir. Bununla birlikte ALP düzeyleri, diyabetik hastalarda ve ST elevasyonlu miyokart infarktüsü (STEMİ) hastalarıyla kıyaslandığında NSTEMİ hastalarında daha yüksektir. Yüksek parathormon düzeyi ve nötrofil sayısı, AMİ'de KAH yaygınlığı ve ciddiyeti ile ilişkilidir.