Bernas Altıntaş, Derya Deniz Altıntaş, Erkan Baysal, Tayyar Gökdeni̇z

Anahtar Kelimeler: Koroner arter fistülü, sol atriyal trombüs, romatizmal mitral kapak darlığı

Özet

Koroner arter dalları ile kardiyak boşluklar veya büyük damarlar arasındaki normal dışı bağlantılar olan koroner arter fistülleri (KAF) genellikle koroner arter anomalilerinin konjenital formlarıdır. Fakat nadiren kardiyak travma, iyatrojenik nedenler veya kardiyak neoplazm ve mural trombüs oluşumu ile ilişkili neovaskülarizasyona ikincil edinsel olabilir. KAF'ı olan hastaların yaklaşık yarısının asemptomatik kalmasına rağmen bu fistüller anjina, senkop, konjestif kalp yetmezliği, miyokart infarktüsü ve ani ölüme yol açabilirler. Bu yazıda romatizmal mitral kapak stenozu olan bir hastada sağ koroner arter (RCA) ile sol atriyum (LA) arasında, büyük LA trombüs içine açılan KAF'ı sunuyoruz. Tanı 2 boyutlu ekokardiyografi, konvansiyonel koroner anjiyografi ve çok kesitli bilgisayarlı tomografik koroner anjiyografi kullanılarak doğrulandı. Bildiğimiz kadarı ile bu ilginç ve benzersiz durum mevcut literatürde ilk defa raporlanmıştır.