Muhammed Keski̇n, Ahmet Taha Alper, Ceyhan Türkkan, Ahmet İlker Tekkeşi̇n

Anahtar Kelimeler: Uzamış QT, atriyal uyarma, meksiletin, amiodaron

Özet

Uzamış QT (UQT), bir miyokardiyal repolarizasyon bozukluğu olup QT aralığının uzaması ve taşiaritmilerle karakterizedir. Bu durum; torsades depointes ventriküler taşikardisi (TdPVT), polimorfik ventriküler taşikardi (PVT) ve ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Konjenital ve edinsel olmak üzere iki formu mevcuttur. Bu hastalığın edinsel formuna birçok ilaç veya elektrolit dengesizliği sebep olabilir. Edinsel ve konjenital formlarının akut dönemde tedavileri benzerdir. Biz olgu sunumumuzda tedaviye dirençli bir UQT hastasına yapılan; atriyal uyarma, lidokain ve meksiletin gibi güncel tedavi yöntemlerinin başarılı bir şekilde uygulanışını aktarmaya çalıştık.