Fatih Aygün, Mehmet Özülkü

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner arter baypas operasyonu, off pump koroner arter baypas operasyonu, kalp akciğer makinası, mortalite, felç

Özet

Giriş: Bu çalışma, son gelişmelerle pompalı/pompasız koroner arter baypas grafting (KABGO) uygulanan hastalarda, postoperatif erken dönemde (bir ayda), kardiyopulmoner baypas (KPB)'ın erken mortalite ve serebral olay üzerine etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Çalışmamız, kliniğimizde koroner arter baypas greftleme ameliyatı yapılan toplam 260 olguyu içermektedir. KABGO uygulanan hastalar iki farklı cerrahi tekniğe göre gruplandırıldı. Birinci grup (Grup 1), CPB ve X klemp (on-pump) kullanılarak KABGO uygulanan hastalardan oluştu. İkinci grup (Grup 2), atan kalp (off-pump) tekniği ile KABGO uygulanan hastalardan oluştu. Proksimal anastomozlar tüm olgularda yan klemp kullanılarak yapıldı. Bulgular: Hastalar postoperatif otuzuncu güne kadar mortalite açısından takip edildi. Dört ölüm olgusu ve altı serebrovasküler olayla karşı karşıya kaldık. Sonuç: On-pump KABGO ameliyatlarında off-pump KABGO ameliyatlarına kıyasla serebral kaza oranları (%2.4'e karşı %2.1) ve ölüm (%1'e karşı %1.8) benzer oranda görülürken istatistiksel olarak anlamlı değildir.