Osman Bektaş, Diyar Köprülü, Sezgin Albayrak, Adil Bayramoğlu, Zeki Yüksel Günaydın, Mehmet Yaman, Ahmet Kaya

Anahtar Kelimeler: İzole koroner ektazi, kopeptin

Özet

Giriş: Bu çalışmada koroner arter hastalığı şüphesiyle koroner anjiyografi yapılan ve izole koroner ektazi saptanan hastalarda kopeptin düzeyi araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde Mayıs 2015-Temmuz 2016 tarihleri arasında koroner anjiyografi uygulanan 3412 hastada, en az iki bağımsız operatörün değerlendirilmesi sonucunda 308 koroner arter ektazi (KAE) olgusu saptandı. Bu hastalardan ciddi koroner arter hastalığı (KAH) olmayan izole KAE'si olan 41 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubu, KAH şüphesiyle koroner anjiyografisi yapılıp normal koroner arter saptanan yaş ve cinsiyet olarak uyumlu 33 bireyden oluşturuldu. Daha önce ciddi KAH nedeniyle koroner revaskülarizasyon yapılan hastalar, bilinen konjestif kalp yetersizliği ve ciddi kalp kapak hastalığı olanlar ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %50'nin altında olanlar çalışma dışı bırakıldı. Her iki grupta kan örneği alınarak kopeptin düzeyleri karşılaştırıldı. Bulgular: KAE'li hastalar içinde izole KAE sıklığı %14.9 idi. Total koroner anjiyografi serisi arasında ise izole KAE sıklığı %1.34 idi. İzole KAE'li hastaların %70'i erkek %30'u kadın idi. Ortalama yaş 58 ± 9.2 idi. Kontrol ve hasta grubu arasında KAH risk faktörleri olan sigara, diyabet ve hipertansiyon sıklığı açısından belirgin farklılık yoktu ancak hiperlipidemi izole KAE'li hastalarda daha fazlaydı. Markis sınıflamasına göre KAE'li hastaların, %4.3'ü tip I, %17.4'ü tip II, %32.6'sı tip III ve %45.6'sı tip IV olarak saptandı. Koroner arterleri normal saptanan hastalarda kopeptin düzeyi 7.8 ± 0.9 pmol/L iken izole KAE'li hastalarda bu değer 9.7 ± 1.6 pmol/L olarak saptandı (p< 0.028). Sonuç: İzole KAE'sinde kopeptin düzeyi artmıştır. Çalışmamızın sonuçlarının kopeptin düzeylerinin artmış olduğu izole KAE'li hastaların uzun dönem takip edildiği randomize çalışmalar ile desteklenmesi gerekmektedir.