Tuncay Kırış, Sezgin Vatansever, Selçuk Yazıcı, Aykan Çeli̇k, Eser Varış, Mustafa Karaca, Mehmet Serdar Bayata, Cem Nazlı

Anahtar Kelimeler: Protrombin zamanı, antikoagülasyon, akut koroner sendromlar, mortalite

Özet

Giriş: Hem kalp yetersizliği hem de akut pulmoner embolili hastalarda koagülasyon anormalliklerinin prognostik değeri ile ilgili bazı çalışmalar vardır. Fakat, antikoagülan tedavi almayan akut koroner sendrom (AKS) hastalarında kabuldeki protrombin zaman (PZ)'ın uzun dönemde mortaliteyle ilişkili olup olmadığı belli değildir. Bu yüzden, biz bu hastalarda başlangıç PZ'nin prognostik rolünü araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya retrospektif olarak perkütan koroner girişim (PKG) uygulanan AKS'li ardışık 1.100 hasta alındı. Antikoagülan tedavi başlanmadan önce hastaların PZ'si ölçüldü. Hastalar PZ'sine göre; yüksek (≥ 14 saniye, n= 50), orta (12.5 < PZ < 14 saniye, n= 169) ve düşük (≤ 12.5 saniye, n= 881) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Primer sonlanım noktası ortalama 30.5 aylık takipte tüm nedenlere bağlı ölüm olarak belirlendi. Bulgular: Uzun dönem total mortalite oranı, düşük, orta ve yüksek PZ gruplarında sırasıyla: %15, %27 ve %52 idi (p< 0.001). Çok değişkenli analizde yüksek PZ mortalite ile ilişkili bulundu (HR: 2.648, %95 CI: 1.590-4.410, p< 0.001). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, diyabet öyküsü, inme, yaş, hemoglobin, kreatinin, beyaz küre sayısı, total bilirubin seviyeleri ve Killip sınıfını içeren çok değişkenli bir modele PZ'nin eklenmesi %26.7'lik bir net yeniden sınıflandırma iyileşmesi (p< 0.001) ve 0.022'lik total bir ayrımcılık iyileşmesi (p= 0.001) sağladı. Sonuç: Antikoagülan tedavinin yokluğunda başlangıç PZ'nin uzaması, AKS hastalarında artmış mortaliteyle ilişkili olabilir. Ayrıca, PZ yüksek riskli AKS hastaları belirlemek için kullanılabilir.