Sinan Cerşi̇t, Müslüm Şahi̇n

Anahtar Kelimeler: Karotis arter hastalığı, karotis arter stentleme, iskemik inme

Özet

Giriş: Karotis arter darlığı olan hastalar inme ve kardiyovasküler ölüm açısından artmış risk altındadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız, karotis artere endovasküler girişiminde tersiyer merkez olarak kısa dönem sonuçlarını sunmaktır. Hastalar ve Yöntem: Karotis artere stent yerleştirme (KAS) işlemi uygulanan 220 [169 erkek ve 51 kadın, ortanca yaş 66 (45-83)] hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda distal koruma cihazı kullanıldı. İşlem sonrası bir aylık dönemdeki miyokart infarktüsü (Mİ), inme ve ölümü içeren majör advers olaylar ve işleme bağlı hipotansiyon ve geçici serebral iskemik olaylar değerlendirildi. Bulgular: İki yüz otuz bir karotis arter darlığına stent implantasyonu kararı verildi. On bir hasta (%5) bilateral karotis arter darlığı nedeniyle aşamalı KAS işlemi uygulandı. İşlem başarısı %97 bulundu. Başarılı şekilde KAS işlemi uyguladığımız 1 (%0.4) hastada ölüm gelişti ama hiçbirinde Mİ görülmedi. İki hastada (%0.9) işlemden 24 saat sonra sekelli iskemik serebrovasküler olay gelişti. Toplam 5 (%2.2) hastada işlem sonrası bir aylık dönemde geçici iskemik atak gözlendi. Sekiz (%3.6) hastada işleme bağlı hipotansiyon gelişti. Hiçbir hastada hiperperfüzyon sendromu yaşanmadı. Sonuç: KAS işleminin semptomlu veya semptomsuz hastalarda düşük majör advers serebrovasküler olaylar ve yüksek başarı oranları ile güvenli bir şekilde yapılabileceğini düşünmekteyiz.