Mehmet Kalender, Serpil Taş, Mehmet Taşar, Taylan Adademi̇r, Hasan Sunar

Anahtar Kelimeler: Seksenli yaş grubu (oktogenaryan), koroner arter baypas greftleme, sol internal torasic arter, safen ven

Özet

Giriş: Aterosklerotik kalp hastalığı gelişmiş ülkelerde en önemli ölüm nedenidir. Ülkemizde de giderek artan bir yüzdeyle mortalitede üst sıralarda bulunmaktadır. 2008 yılında 75 yaş üstü nüfusun %12.03'ünde ölüm nedeninin iskemik kalp hastalığı olduğu saptanmıştır. Kalp cerrahisinde giderek artan bir yüzdeye sahip olan seksenli yaş grubunda operatif mortalite ve morbiditeyi azaltmak için araştırılması gereken pek çok başlık mevcuttur. Çalışmamızda koroner arter baypas greft (CABG) yapılan seksenli yaş grubu hastalarda sol ön inen koroner arter baypasında safen ven (SVG) veya sol internaltorasik arter grefti (LITA) seçiminin erken ve orta dönem mortalite açısından rolünü araştırdık. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2000-Ocak 2010 yılları arasında izole CABG operasyonu uygulanmış seksenli yaş grubunda 105 hasta çalışmaya dahil edilerek retrospektif olarak incelendi. LITA kullanılan [LITAgrubu (n: 78)] ve kullanılmayan [SVG grubu (n: 27)] hastalar kıyaslandı. Ortalama takip süresi 42.95 ± 23.36 aydı. Bulgular: Mortalite ve morbidite açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark izlenmedi (p> 0.05). SVG grubunda uzun aortik kros klemp süresi ile postoperatif renal yetmezlik arasında ilişki olduğu bulundu (p< 0.05). Sekiz yıllık takipte hayatta kalım açısından her iki grup arasında istatistiksel fark yoktu (p> 0.05). Sonuç: Seksenli yaş grubu hastalarda beklenen kısa yaşam sürelerine rağmen komplet revaskülarizasyon ve kısa aortik kros klemp süresi ile CABG başarıyla uygulanabilir. Bizim çalışmamızda LITA kullanımı mortaliteye etkili bulunmamıştır.