Volkan Emren, Uğur Kocabaş, Fatih Levent, Ersin Çağrı Şi̇mşek, Emre Özdemi̇r, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, eğik masa testi, nörojenik senkop

Özet

Giriş: Nörojenik senkopun erken safhasında sol ventrikül kontraktilite artışının önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Fakat senkop esnasında sağ ventrikül fonksiyonu net olarak ortaya konmamıştır. Bu çalışmada eğik masa testinde (EMT) nörojenik senkop geçiren hastalarda sağ ventrikül fonksiyonu değerlendirilmiştir. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2016 ve Mart 2017 tarihleri arasında senkop geçiren 89 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara EMT ve ardından transtorasik ekokardiyografi uygulanmıştır. Bulgular: Eğik masa testinde 50 hastada senkop gelişmiştir. Senkop gelişen ve gelişmeyen hastalarda cinsiyet, yaş ve ejeksiyon fraksiyonu açısından fark gözlenmemiştir (p> 0.05). Mitral lateral anüler sistolik (s') velositesi (14 ± 3.8'e karşı 13.3 ± 3.6 p= 0.625), septal anuler s' velositesi (11 ± 3.7'ye karşı 10.3 ± 2 p= 0.951) senkop gelişen ve gelişmeyen hastalarda benzer izlenmiştir. Fakat senkop geçiren hastalarda triküspit lateral anüler s' velositesi daha yüksek saptanmıştır (17 ± 2.7'e karşı 15.1 ± 3.0, p= 0.003). Sonuç: Eğik masa testinde senkop gelişen hastalarda sol ventrikül fonksiyonları değişmezken sağ ventrikül kontraksiyonunda artış gözlenmiştir.