Tülay Örki̇, Deniz Avan

Anahtar Kelimeler: Miyasthenia gravis, aort kapak replasmanı, anestezi yönetimi

Özet

Altmış yedi yaşında, 18 aydır pridostigmin tedavisi alan tip IIa myasthenia gravisli (MG) hastaya aort kapak replasmanı için genel anestezi planlandı. Piridostigmin tedavisine ameliyat sabahı devam edildi. Anestezi indüksiyonunda propofol, fentanil ve rokuronyum, idamede sevofluran kullanıldı. Operasyon standart sternotomi ve heparinizasyonu takiben kardiyopulmoner baypasta antegrad hipotermik kan kardiyoplejisiyle gerçekleştirildi. Kardiyopulmoner baypastan sorunsuz çıkıldı. Operasyon bitiminde remifentanil infüzyonu kesildi, hasta entübe şekilde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Postoperatif 8. saatte ekstübasyon kriterleri sağlandıktan sonra ekstübe edildi. Takip dönemi sorunsuzdu. Hasta postoperatif 5. gün komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Sonuç olarak MG'li hastalarda dikkatli bir preoperatif değerlendirme ve postoperatif takip, azaltılmış dozlarda kas gevşetici kullanımı ve antikolinesteraz tedaviye devam edilmesi ile kardiyopulmoner baypas eşliğinde açık kalp cerrahisi güvenle uygulanabilir.