Cem Doğan, Zübeyde Bayram, Ferahnaz Çınaral, Abdülkadir Uslu, Rezzan Deniz Acar, Çağatay Önal, Murat Çap, Büşra Güvendi̇, Tuba Unkun, Ahmet Karaduman, Aykun Hakgör, Özgür Yaşar Akbal, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemi̇r

Anahtar Kelimeler: Kararlı koroner arter hastalığı, total perfüzyon defisiti, SPECT

Özet

Giriş: Bu çalışmada kantitatif miyokart perfüzyon sintigrafisi ile stabil koroner arter hastalığı olan hastaları inceledik ve farklı koroner lezyon lokasyonlarının total perfüzyon defekti üzerine olan etkisini değerlendirdik.Hastalar ve Yöntem: Stabil koroner arter hastalığı olan miyokardiyal perfüzyon görüntüleme-SPECT yapılan ve SPECT sonuçlarına göre konvansiyonel koroner anjiyografiye alınmış 133 ardışık hasta çalışmaya alındı. Kantitatif inceleme değişkeni olarak total perfüzyon defekti (TPD) kullanıldı.Bulgular: Atmış bir hastada anlamlı koroner arter hastalığı ve 72 hastada normal koroner arter vardı. Normal, LAD, CX ve RCA grupları için medyan değerler sTPD (sırasıyla %7, %11, %10, %10), rTPD (sırasıyla %4, %6, %7, %4,) ve iTPD ( sırasıyla %3, %5, %6, %3) idi. Kantitatif analizde (sTPD, rTPD ve iTPD) LAD, CX ve RCA grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05).Sonuç: Kantitatif analiz yöntemiyle elde edilen total perfüzyon defisiti tüm koroner arter hastalığı lokalizasyonları için kullanılabilir.