Mahmut Yesi̇n, Metin Çağdaş, Macit Kalci̇k, İbrahim Rencüzoğulları, Yavuz Karabağ, Ozan Mustafa Gürsoy, Yüksel Kıvrak, Süleyman Karakoyun

Anahtar Kelimeler: Beck depresyon skalası, diyabet hastalığı, HbA1c, kalp yetmezliği

Özet

Giriş: Birçok çalışma kalp yetmezliği ile depresyon gelişimi arasındaki ilişkiyi göstermiştir. Bazı çalışmalar tip 2 diabetes mellitus (DM) olanlarda yaşam kalitesinin bozulduğunu göstermiştir. Diyabetik kalp yetmezlikli hastalarda HbA1c düzeyleri ile depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Temmuz 2015 ve Haziran 2016 tarihleri arasında, 179 Tip 2 DM'li kalp yetmezliği olan (LV-EF < %35) hastalar çalışmaya dahil edildi. Tip 2 DM'li hastalardan HbA1c için kan örnekleri alındı. Depresyonun şiddeti Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılarak değerlendirildi. Depresyonu olan hastalar aşağıdaki gibi sınıflandırıldı: minimal skor 0-13 (grup I), hafif skor 14-19 (grup II), orta skor 20-28 (grup III) ve şiddetli skor 29-63 (grup IV).Bulgular: Çalışma popülasyonunun medyan yaşı 64 (57-75) idi (kadın: 98, erkek: 81). Hipertansiyon ve cinsiyet sıklığı açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. BDE skorlama sistemine göre sınıflandırılan hastaların sayısı, I ila IV. gruplarda sırasıyla 42, 45, 46 ve 46 idi. Kalp yetmezliği olan hastalarda BDE ve HbA1c düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı (r= 0.488, p< 0.001). Gruplar arasında yapılan analizlere göre HbA1c değerleri grup 4 te grup I, II ve III'e göre anlamlı olarak yüksek bulundu (6.0 ± 1.47, 6.4 ± 0.6, 7.03 ± 0.7, 7.6 ± 1.23, sırasıyla, p< 0.001).Sonuç: Tip 2 DM'li kronik kalp yetmezlikli hastalarda BDE ve HbA1c düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptadık. Bu nedenle, kan glukoz seviyesinin daha sıkı kontrolü, diyabetik kalp yetmezlikli hastalarda yaşam kalitesini artırabilir ve depresif belirtileri azaltabilir.