Emrah Bozbeyoğlu, Göksel Çi̇ni̇er

Anahtar Kelimeler: Sessiz atriyal fibrilasyon, aseptomatik atriyal fibrilasyon, atriyal yüksek hız epizodları, obezite, artmış vücut kitle indeksi

Özet

Giriş: Atriyal fibrilasyon (AF) klinikte en sık karşılaşılan ritm bozukluğudur. AF ile ilişkili modifiye edilebilen risk faktörlerinin tedavi edilmesi AF'ye bağlı iskemik inme gibi katastrofik sonuçları engelleyebilmektedir. Artmış vücut kitle indeksi (VKİ) semptomatik AF atakları ile ilişkilendirilmiştir. Ancak VKİ ile asemptomatik AF arasındaki ilişki henüz ortaya çıkarılmamıştır. Hastalar ve Yöntem: Daha önce çift odacıklı pacemaker takılmış 449 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar VKİ değerlerine göre üç gruba ayrılmıştır (normal VKİ: VKİ 18-25 kg/m2, kilolu: VKİ 25-30 kg/m2 ve obez: VKİ > 30 kg/m2). Cihaz implantasyonundan 6 ay sonra yapılan kontrolde sessiz AF atakları yerine geçen atriyal yüksek hız epizodları (AYHE) tarandı. AYHE 5 dakikadan uzun ve 220/dakika'dan uzun epizodlar olarak tanımlandı. Bulgular: Cihaz kontrolleri sonunda hastaların 128 (28.5%)'inde AYHE saptandı. AYHE (+) hastalar AYHE (-) hastalara göre daha yaşlı (65.51 ± 8.99 vs. 70.84 ± 8.05 p< 0.01) ve daha yüksek VKİ'ye (26.84 ± 3.41 kg/m2 vs. 28.65 ± 3.75 kg/m2 p< 0.01) sahip bulundu. AYHE (+) hastaların istirahat kalp hızları (84.03 ± 7.80 vs. 74.76 ± 6.40 vs. p< 0.01), sol atriyum antero-posterior çapları (LA-AP) (4.14 ± 0.33 vs. 3.90 ± 0.31, p< 0.01), sol atriyum volümleri (LAV) (31.92 ± 3.17 vs. 30.38 ± 3.15, p< 0.01) ve CHA2DS2-VASc skorları (2.29 ± 0.83 vs. 1.81 ± 0.76, p< 0.01) AYHE (-) hastalara göre daha yüksek bulundu. Yapılan çok değişkenli analizde artmış VKİ, istirahat kalp hızı, LA-AP ve CHA2DS2-VASc skorunun bağımsız olarak AYHE prediktörleri olduğu gösterildi. Sonuç: Artmış VKİ sadece semptomatik AF ile değil aynı zamanda cihaz tarafından saptanan sessiz AF epizodları ile ilişkilidir.