Taner İyi̇gün, Barış Ti̇mur, Mugisha Kyaruzi̇, Veysel Kutay

Anahtar Kelimeler: Konstriktif perikardit, perikardiyektomi, mortalite

Özet

Giriş: Konstriktif perikardit (KP) nadir ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. Sağ kalp yetmezliğinin önemli nedenlerinden biridir ve acil müdahale gerektirir. Bu çalışmanın amacı, hastane merkezimizde KP nedeniyle ameliyat edilen hastaların kısa ve orta dönem sonuçlarını araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Merkezimizde KP nedeniyle perikardiyektomi uygulanan 27 hastanın verileri değerlendirildi. Klinik bulgular, görüntüleme modaliteleri, cerrahi teknik ve takip sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 49.78 idi. Hastalarımızın en sık görülen semptomu dispne idi. Fiziksel muayene sırasında periferik ödem en sık görülen işaretti. Ortalama perikardiyum kalınlığı 3.4 mm ile 6.6 mm arasında değişmekteydi. Toplam 15 (%55.6) hastada perikardiyektomi, 12 (%44.4) hastada parsiyel perikardiyektomi uygulandı. Eşlik eden kardiyak cerrahi ile perikardiyektomi 5 (%18.5) hastada perfüze edildi. Maalesef postoperatif mortalite 4 (%14.8) hastada meydana geldi. Sonuç: Perikardın cerrahi olarak çıkarılması, bazı serilerde bildirilen yüksek mortalite oranlarına rağmen KP'li hastalarda tercih edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir.