İsmail Ungan, Ersan Oflar, Alparslan Şahi̇n, Esra Dönmez İşler, Mustafa Hakan Şahi̇n, Vusal Khanki̇shi̇yev, Atilla Koyuncu, Alev Kural

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ dokusu, omentin, kardiyak sendrom X

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı kardiyak sendrom X'li hastalarda epikardiyal yağ dokusu ile serum omentin seviyeleri arasındanki ilişkiyi değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde tanısı konan 51 kardiyak sendrom X hastası, hasta grubuna ve 46 sağlıklı olgu ise kontrol grubuna dahil edilmiştir. Demografik veriler, rutin labarotuvar testleri hsCRP seviyeleri çalışıldı. Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı transtorasik ekokardiyografi ile serum omentin seviyeleri ise ELISA yontemi ile ölçüldü. Bulgular: Epikardiyal yağ dokusu kalınlığı hasta grubunda anlamlı olarak daha kalındı (p< 0.001). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, serum omentin seviyeleri hasta grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p< 0.001). Kardiyak sendrom X'li hastalarda medyan yaş anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.001). Lökosit sayımı ve hsCRP seviyleri iki grup arasından anlamlı farklılık göstermedi (sırasıyla; p= 0.46, p= 0.49 ) Sonuç: Güncel literatüre benzer şekilde, yapmış olduğumuz çalışmamızda, kardiyak sendrom X'li hastalarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığının artmış ve serum omentin seviyelerinin düşük olduğunu gösterdik. Bu bulgular ışığında artmış epikardiyal yağ dokusu, serum omentin seviyelerindeki düşüşe neden olarak koroner sendrom X hastalığının patolojisinde rol oynayabilir.