Taner Kasar, Cansaran Tanıdır, Pelin Ayyıldız, Erkut Öztürk, Yakup Ergül, Alper Güzeltaş

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ebstein anomalisi, GOSE indeksi, P dalga özellikleri

Özet

Giriş: Ebstein anomalisi (EA) triküspit kapağın konjenital bir malformasyonudur. Bu çalışmada EA'lı olgularda "Great Ormond Street Score (GOSE)" indeksi ile P dalga özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Ameliyat olmamış ve EA tanısı alan olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ekokardiyografik olarak GOSE indeksleri hesaplandı. Eş zamanlı çekilen 12 kanallı elektrokardiyografi (EKG)'deki P dalga özellikleri (P maksimum, P minimum, P dispersiyon, P amplitüdü) ölçüldü. Sonuçlar değerlendirildi. Bulgular: Çalışmada EA'lı 24 olgu mevcuttu. Ortanca P dalga dispersiyonu 18 msn (aralık: 8-36 msn), ortanca P-maks süresi 86 msn (aralık: 58-104 msn), ortanca P-min süresi 62 msn (aralık: 18-88 msn) ve ortanca P amplitüdü 2.7 mm (aralık: 1.2-5 mm) olarak hesaplandı. Atriyal aritmi 8 olguda saptandı. Aritmisi olan grupta nonaritmik grupta P dispersiyon ve P-maks süresi anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.05). Ortanca GOSE indeksi 0.62 (aralık: 0.2-1.3) olarak ölçüldü. GOSE indeksi derecesi 8 olguda Grade 1; 12 olguda Grade 2 ve 4 olguda Grade 3 olarak saptandı. Hastaların GOSE indeksi ile P dalga özellikleri değerlendirildiğinde; P-maks (r= 0.5, p= 0.02) ve p amplitüdü (r= 0.780, p= 0.001) arasında pozitif yönde bir ilişki saptandı. P dispersiyonu ve P-min süreleri arasında anlamlı ilişki gözlenmedi (p> 0.05). Sonuç: EA'lı olgularda özellikle P dalga maksimum süresi ve amplitüdü değerlendirilerek GOSE indeksi tahmin edilebilir. Böylece klinisyenler EKG'deki P dalga değişiklikleri ile EA'lı olguların prognozu hakkında ve özellikle supraventriküler aritmi gelişimi yönünden fikir sahibi olabilirler.