Sadettin Selçuk Baysal

Anahtar Kelimeler: İstirahat kalp hızı, oksidatif stres, total oksidan kapasitesi, total antioksidan kapasitesi, oksidatif stres indeksi, seruloplazmin

Özet

Giriş: Her ne kadar istirahat kalp hızı (İKH) ve oksidatif stres, kardiyovasküler morbidite ve mortalite için risk faktörleri olsa da bunlar arasındaki ilişki tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmamızda, İKH ile oksidatif/ antioksidatif stres belirteçleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Çalışma 56 sağlıklı gönüllüden (33 erkek; ortalama yaş: 44.1 ± 9.0 yıl) oluşmaktaydı. Gönüllüler kalp hızı çeyrekliklerine göre iki gruba bölündüler: alt iki çeyreklik grup 1 (n= 29) ve üst iki çeyreklik grup 2 (n= 27). Hastaların total oksidan kapasitesi (TOK), total antioksidan kapasitesi (TAK), oksidatif stres indeksi (OSİ) ve serum seruloplasmin düzeylerini ölçük. Bulgular: Bazal klinik karakteristikler ve laboratuvar ölçümleri açısında iki grup arasında önemli bir fark yoktu (p> 0.05 tüm değişkenler için). Ortalama İKH grup 1᾽de 71.3 ± 4.6 iken grup 2᾽de 82.4 ± 4.1 idi. TOK, TAK, OSİ ve seruloplazmin düzeyleri her iki grupta benzerdi (p> 0.05 tüm değişkenler için). İKH ve oksidatif/antioksidatif stres parametreleri arasında anlamlı bir ilişki saptayamadık. Sonuç: Çalışmamızda İKH, TOK, TAK, OSİ ve seruloplazmin düzeyleri ile ilişkili bulunmadı.